НОТАРИАТЧИЙН МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОЛЦОХООР БАТАЛГААЖСАН ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

Тус яамны дэргэдэх Нотариатчийн мэргэшлийн хороо өнөөдөр /2021.10.14/ шалгалтын бүртгэлтэй холбогдуулан гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэлэлцэн хуралдаж, нотариатчийн мэргэшлийн шалгалтад оролцох өргөдөл гаргагчийн нэрсийн жагсаалтад дараах хоёр өргөдөл гаргагчийн нэрийг нэмж баталгаажууллаа.

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ НОТАРИАТЧИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРОО