Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 10 дугаар сарын тоон мэдээ